Witaj! Jak możemy Ci pomóc?

Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

W związku z prowadzoną współpracą oraz mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przesyłamy następujące informacje związane z przetwarzaniem przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest firma AG TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 32, NIP 713-309-30-85, REGON 365741268, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644464, prowadzonego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy;

– art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych;

– art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ LUB PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne oraz usługi ajencyjne, marketingowe i sprzedażowe.

 

DOSTĘP DO DANYCH

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.